लोकसेवा आयोग द्वारा भिभिन्न परिक्षा रद्ध गरिएको सूचना

August 14, 2020

आयोगको बिज्ञापन न १७१६७ / ०७६-६६ वटा विविध सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी , सूचना प्रविधि विज्ञ पदको पदपूर्तिका लागि सन्चालित लिखित परिक्षावाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उमेदवारहरुको पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यस अधि नै स्थगन भएकोमा आयोगको मिति २०७७/४/२९ को निर्णयबाट उक्त विज्ञापनको लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्मका सम्पूर्ण रद्ध गरिएको छ। सो विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरु मात्र सम्मिलित हुनेगरी पुन: लिखित परिक्षा संचालन गर्न नयाँ परिक्षा कार्यक्रम पछि प्रकाशन गरिने छ।

Like Us On Facebook

World केस : 33620812 , मृत्यु : 1007716

USA केस : 7365427 , मृत्यु : 209922

India केस : 6156722 , मृत्यु : 96468

Nepal केस : 76258 , मृत्यु : 491

error: Contact PathshalaNepal @ info@pathshalanepal.com